Vision

Inledning

Lutherska Missionskyrkan är knuten till EFS som är en rörelse inom Svenska Kyrkan. Vår verksamhet är en självständig del av Svenska Kyrkans arbete. Vi har samma uppgift och tro men vi tar eget ansvar för vår verksamhet och ekonomi. Vi står i en evangelisk-luthersk tradition som präglas av en förtröstan vid att allt vi behöver veta om Gud finns i den heliga skrift, Bibeln, och att vår förståelse av Bibeln sker i relation till evangeliernas berättelser om Jesu födelse, liv, död, uppståndelse och undervisning. Trons centrum är att frälsningen sker enbart av nåd genom Guds kärlek i Jesu liv och verk.
Lutherska Missionskyrkan har rötter sedan 1860-talet och vi bär ett levande arv av en kristen trosgemenskap där bibelläsning, personlig tro och kristen mission är viktiga beståndsdelar. Annat som betonas är delaktighet och medansvar i all verksamhet, inte minst i gudstjänsten. Vår gemenskap grundar sig ytterst på tre nådemedel – mötesplatser – där Gud kommer oss till mötes: Ordet (Bibeln), Dopet och Nattvarden. Genom att bruka dessa och att arbeta med det förhållningssätt som visionen anger tror vi att “vi på bästa sätt kan främja Kristi rikes tillväxt”.

Liksom övriga EFS vill Lutherska missionskyrkan arbeta för

* att uppmuntra och stödja personlig kristen tro.

* att inspirera till andligt samtal och bibelbruk.

* att skapa personligt engagemang för mission såväl lokalt som globalt.

* att betona hela gudsfolkets roll som bärare av kyrkans uppdrag.

* att erbjuda strukturer, mötesplatser och former för detta.

Våren 2000 tillsatte Lutherska missionskyrkans styrelse en arbetsgrupp med uppgiften att formulera kyrkans framtidsvision som vi här vill presentera. Visionen är vår tolkning av Guds plan för Lutherska missionskyrkans arbete och inriktning i framtiden.

Lutherska missionskyrkans vision

Lutherska missionskyrkan är grundad i Guds kärlek genom Jesus Kristus och vill verka som en öppen, kärleksfull och solidarisk gemenskap med plats för Guds andes närvaro.

Lutherska missionskyrkan vill vara en växtplats där människor kan komma till tro och i församlingen finna en djupare gemenskap med Gud och varandra genom ett ansvarsfullt förvaltarskap och nådegåvor i funktion.

Värdeord i vår vision:

Detta är centrala ord i vår vision som nedan utvecklas och förtydligas.


BARNASKAP

Gud är vår Far och vi är Hans barn. Genom Jesus Kristus är vi alla sedda, bekräftade och älskade för dem vi är. I den relationen ryms hela vårt liv och här finns plats för glädje och sorg såväl som tillit och tvivel. Vi vill fördjupa vår förtröstan vid att Guds relation till oss är starkare än alla andra krafter i universum.
Bibelord: Joh 1:12-13
Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud.

GÅVOR

Gud har skapat oss och utrustar oss med gåvor. Alla i kyrkan skall uppmuntras att upptäcka, pröva och utveckla de gåvor som Gud ger. Vi vill ära Gud och bygga upp varandra i församlingen genom att förvalta såväl våra andliga som materiella gåvor.

Bibelord: 1 Petr 4:10

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former.

SOLIDARITET

Som kyrka, församling och enskilda kristna vill vi genom mission, evangelisation och diakoni ta ansvar och ta ställning både i ett lokalt och globalt perspektiv. Vi vill uppmuntra varandra att älska vår nästa och se oss själva i andra. I vår gemensamma bräcklighet får vi tjäna och upptäcka vårt behov av varandra.

Bibelord: Gal 3:26-28 
Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

NÄRA GEMENSKAP

Vår gemenskap skall kännetecknas av kärlek, uppmuntran och omsorg. Vi vill att församlingsgemenskapen ska prägla vardagen och att samlingar i mindre grupper får bana väg för bön, samtal och gudsmöten.

Bibelord: Joh 13:34

Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.

VÄXANDE

Vi är skapade till Guds avbild och kallade till att växa och bli lika Gud. Vi vill uppmuntra till bibelläsning, nattvard, församlingsgemenskap, bön och samtal för att växa och mogna. Vi tror att Gud vägleder oss genom både uppmuntran och tillrättavisning.

Bibelord: Rom 12:1-2

Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

GUDSNÄRHET

Genom Jesu Kristi död på korset kan vi närma oss en helig Gud. Inför Guds ansikte får vi komma i vördnad, i glädje och med öppenhet för den Helige Ande. Vi vill närma oss Gud med ökat förtroende och större förväntan på hans tilltal och handlande.

Bibelord: Matt 6:33

Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.